Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gops.irzadze.pl

Adres artykułu: www.bip.gops.irzadze.pl/artykuly/2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Irządze.

Irządze,  7 grudnia 2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Irządzach 127a

42-446 Irządze

GOPS.421.01.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach w Irządzach 127a, 42-446 Irządze zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usług w zakresie  zapewnienia  schronienia  dla  osób  bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały  jest Gmina Irządze.

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania art. 4 pkt.8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1843 z późn.zm.).

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Ogrzewalni, zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Noclegowni, zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia   w Schronisku dla osób bezdomnych, zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

3. Usługi należy świadczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

4. Termin wykonania usługi : od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

5. Proszę o podanie kosztu pobytu w Państwa placówkach w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania Ofertę proszę przesłać na adres e-mail gops@irzadze.pl

6.Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 23 grudnia 2020r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu)

 

Z poważaniem:

Dorota Witas

Dyrektor GOPS Irządze