Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gops.irzadze.pl

Adres artykułu: www.bip.gops.irzadze.pl/artykuly/17

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podtytuł: nabór kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze głównego księgowego

Irządze, dnia 05.04.2024r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach

 ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze głównego księgowego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Irządzach, Irządze 127 a, 42-446 Irządze

 

 

 1. nazwa i adres jednostki:
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach, Irządze 127a, 42-446 Irządze;
 2. nazwa stanowiska pracy:    
  1. główny księgowy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  2. wymiar czasu pracy : niepełny  wymiar - ½ etatu;  
 3. niezbędne wymagania:
  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  2. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
  3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  4. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  6. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
  7. cieszenie się nieposzlakowaną opinią;  
  8. znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i kodeksu postępowania administracyjnego tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pomocy społecznej,  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw;
  9. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
  10. dyspozycyjność;
  11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 4. spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
  1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki  w księgowości;
  2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki  w księgowości;
  3. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. dodatkowe wymagania:
  1. preferowany kierunek studiów: ekonomia lub rachunkowość;
  2. znajomość obsługi komputera  w środowisku Windows, programów pakietu Microsoft Office  (arkusz kalkulacyjny,  poczta elektroniczna) oraz program finansowo- księgowego FeniKS;
  3. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie organizacyjne, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista;
  4. umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 1. główne zadania wykonywane na stanowisku:
  1.  Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023r., poz. 1270 z późn.zm.);
 2. do zadań głównego księgowego należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki w zakresie właściwego przebiegu operacji gospodarczych;
  2. ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki;
  3. sporządzanie i terminowe przekazywanie sprawozdawczości finansowej;
  4. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
  5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  6. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych;
  7. przygotowywanie przelewów i ich realizacja;
  8. gromadzenie prowadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji zgodnie z przepisami i jednolitym rzeczowym wykazem akt jednostki;
  9. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki;
  10. prowadzenie zakładowego planu kont;
  11. przeprowadzenie oraz rozliczanie inwentaryzacji.
 1. warunki pracy na stanowisku:
  1. praca w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 1/2 etatu
  2. z osobą wyłonioną w drodze naboru zostanie nawiązany stosunek pracy na okres próbny do trzech miesięcy, następnie umowa na czas określony lub nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ½  etatu;
  3. przewidywany termin zatrudnienia : maj 2024r.
  4. praca w godzinach: 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku;
  5. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r.w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2021r., poz.1960 z późn.zm.) oraz zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w GOPS w Irządzach;
  6. wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym;
  7. praca w przeważającej części wewnątrz pomieszczenia z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;
  8. pomieszczenie pracy oświetlone światłem dziennym i elektrycznym;
  9. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Irządzach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

 

 1. wymagane dokumenty:
  1. życiorys (cv) – odręcznie podpisany;
  2. list motywacyjny- odręcznie podpisany;
  3. kwestionariusz osobowy;
  4. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;
  6. pisemne oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7. pisemne oświadczenie  o  niekaralności prawomocnym  wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  8. pisemne oświadczenie  o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi;
  9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. 2022 r., poz. 530 z późn.zm.);
  10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 1.  oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie pracy   dla  potrzeb  niezbędnych  do  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji  na stanowisko głównego księgowego w GOPS w Irządzach  zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018r. o  ochronie  danych  osobowych ( t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781),  ustawą  z dnia  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 530.) oraz  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE".

- Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, w szczególności na ujawnianiu imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz.530)

- Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

- Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich przetwarzania.

 

 1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku złożenia kserokopii dokumentów powinny być one potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 1. miejsce i termin złożenia dokumentów:
  1. wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie (pokój nr 12) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu przesyłki poleconej  do GOPS w Irządzach) w zapieczętowanych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, adres: Irządze 127a, 42-446 Irządze z dopiskiem

„Nabór na kandydata na stanowisko głównego księgowego”

     w terminie  do dnia 16 kwietnia 2024r. do godz. 15.00;

 1. dokumenty, które wpłyną do GOPS w Irządzach po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane;
 2. nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną;
 3. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Irządzach i Urzędu Gminy Irządze oraz na tablicy ogłoszeń;
 4. O terminie przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie bądź listownie.
 5. Wyniki naboru zostaną upowszechnione w BIP GOPS w Irządzach i Urzędu Gminy Irządze oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 1. dodatkowe informacje:
  1. Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Irządze.
  2. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I-etap: sprawdzenie ofert bez udziału kandydatów

II-etap test kwalifikacyjny z kandydatami, którzy spełniają wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne oraz rozmowa kwalifikacyjna.