Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gops.irzadze.pl

Adres artykułu: www.bip.gops.irzadze.pl/artykuly/16

Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Irządze

Irządze,  11 grudnia 2023r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Irządzach 127a

42-446 Irządze

GOPS.421.01.2023.DW,

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach w Irządzach 127a, 42-446 Irządze zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usług w zakresie  zapewnienia  schronienia  dla  osób  bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały  jest Gmina Irządze.

  Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2023r., poz.1605 z późn.zm.).
   
 2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na
 1. Usługi należy świadczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).
 2. Termin wykonania usługi : od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r.
 3. Proszę o podanie kosztu pobytu w Państwa placówkach w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania. Ofertę proszę przesłać na adres e-mail gops@irzadze.pl

  6.Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 20 grudnia 2023 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu)

 

 

Z poważaniem:

(-) Dorota Witas

Dyrektor GOPS Irządze