Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gops.irzadze.pl

Adres artykułu: www.bip.gops.irzadze.pl/artykuly/12

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: dot. Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Irządze.

Irządze,  29 listopad 2022r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Irządzach 127a 42-446 Irządze

GOPS.421.01.2022.DW

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach w Irządzach 127a, 42-446 Irządze zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie  zapewnienia  schronienia  dla  osób  bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały  jest Gmina Irządze.

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2022r., poz.1710 z późn.zm.).

 

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na

- zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Ogrzewalni,

- zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Noclegowni,

- zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronieniaw Schronisku dla osób bezdomnych,

- zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

3. Usługinależy świadczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

4. Termin wykonania usługi : od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r.

5. Proszę o podanie kosztu pobytu w Państwa placówkach w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail gops@irzadze.pl

6. Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 9 grudnia 2022 r. do godz. 15.00  (liczy się data wpływu)

Z poważaniem:

(-) Dorota Witas

Dyrektor GOPS Irządze