Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.gops.irzadze.pl

Adres artykułu: www.bip.gops.irzadze.pl/artykuly/10

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art.13 ust.1 ,2  i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach reprezentowany przez Dyrektora GOPS z siedzibą 42-446 Irządze 127a. Można się z nim kontaktować na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub mailowo: gops@irzadze.pl

 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@irzadze.pl lub listownie na adres placówki.

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO

-w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, wynikających w szczególności z następujących ustaw:

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

ustawy z dnia 7 września 2007 r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne,

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

- w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- w celu zatrudnienia pracowników,

-  na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania, przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, następnie zostaną usunięte.

 

6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).

 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.

 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich.